Απόφαση Κατακύρωσης Αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. 297/24-03-2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων της υπ’ αρ. 388/07-12-2018 Πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έξι (6) εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των Υποέργων 12, 13, 16, 17, 25, 26, της Πράξης με MIS:5005087

Κατακύρωση Αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. 297/24-03-2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων της υπ’ αρ. 388/07-12-2018 Πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έξι  (6) εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των Υποέργων 12, 13, 16, 17, 25, 26, της Πράξης «ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5005087, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

(λήψη αρχείου)

Απόφαση Κατακύρωσης Αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. 297/24-03-2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων της υπ’ αρ. 388/07-12-2018 Πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έξι (6) εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των Υποέργων 12, 13, 16, 17, 25, 26, της Πράξης με MIS:5005087 2020-07-09T15:15:05+03:00

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικών Αξιολόγησης και Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της υπ’ αρ. 297/24-03-2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων της υπ’ αρ. 388/07-12-2018 Πρόσκλησης

Εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 571/26-06-2020 (ΑΔΑ: 6ΛΚ746ΜΤΛΚ-2ΗΡ) Απόφαση Έγκρισης Πρακτικών Αξιολόγησης υποψηφίων της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της υπ’ αρ. 297/24-03-2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων της υπ’ αρ. 388/07-12-2018 Πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έξι  (6) εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των Υποέργων 12, 13, 16, 17, 25, 26, της Πράξης «ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5005087, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Επί του προσωρινού πίνακα κατάταξης οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ενστάσεις μόνον ηλεκτρονικά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της σχετικής ανάρτησης.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: gvikatou@ypakp.gr. Το μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου θα έχει το εξής θέμα: «Υποβολή ένστασης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των Υποέργων 12, 13, 16, 17, 25, 26, της Πράξης «ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»».

Η εμπρόθεσμη υποβολή των ενστάσεων αποδεικνύεται αποκλειστικά από την ημερομηνία αποστολής του σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ως καταληκτική ημερομηνία αποστολής των ενστάσεων θεωρείται η 23:59 της πέμπτης εργάσιμης ημέρας από την επομένη της σχετικής ανάρτησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 6ΛΚ746ΜΤΛΚ-2ΗΡ

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικών Αξιολόγησης και Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της υπ’ αρ. 297/24-03-2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων της υπ’ αρ. 388/07-12-2018 Πρόσκλησης 2020-06-26T12:05:25+03:00

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 4/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΗΔΗΣ: 92320

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 4/2020  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜO  ΕΣΗΔΗΣ: 92320, ΥΠΟΕΡΓΟ 2 MIS:5005087

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 4_2020 ΑΔΑΜ

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 4/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΗΔΗΣ: 92320 2020-06-23T12:30:23+03:00

Τροποποίηση όρων της αρ. 3/2020 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη διεξαγωγή έρευνας με τίτλο: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Κ.Ε.(ex-post)»

Τροποποίηση όρων της Α.Π. 427/14-05-2020 (ΑΔΑΜ: 20PRPC006708473, ΑΔΑ: 99ΞΚ46ΜΤΛΚ-ΣΡΠ) Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη διεξαγωγή έρευνας με τίτλο: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Κ.Ε.(ex-post)» ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης και παράταση καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής προσφορών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΡ_ΠΡΩΤ_ 427_14-05-20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ_11 MIS 5005087_ΑΔΑΜ _ΑΔΑ

Τροποποίηση όρων της αρ. 3/2020 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη διεξαγωγή έρευνας με τίτλο: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Κ.Ε.(ex-post)» 2020-05-29T19:24:25+03:00

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS:5005087

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS:5005087

λήψη αρχείου

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS:5005087 2020-05-22T11:23:07+03:00

Διακήρυξη αρ. 4/2020 Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 MIS:5005087

                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΕΔΚΑ

ΜΟΝΑΔΑ Β’ : Υποστήριξης Ένταξης &

Παρακολούθησης Δράσεων,

Εφαρμογής Συστημικών Παρεμβάσεων

& Υλοποίησης Έργων

Πληροφορίες: Ε. Καββαδία

Τηλέφωνο : 210 5281172

Email: ekavvadia@ypakp.gr

Αρ. διακ.: 4/2020

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 92320

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (CALL CENTER) ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

 

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τομέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης  προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό  διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών  με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής νομοθεσίας για το Υποέργο 2 με τίτλο «ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (CALL CENTER) ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5005087, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, όπως προσδιορίζεται ειδικότερα κατωτέρω:

 

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Σολωμού 60, 104 32 Αθήνα, Κωδικός NUTS EL3 Πληροφορίες Καββαδία Ειρήνη, Τηλέφωνο: 2105281172, Λογαριασμός Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: ekavvadia@ypakp.gr. Διεύθυνση διαδικτύου: www.edka.gov.gr.
 2. Λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 3. Τύπος – Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής: Ε.Υ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Σχεδιασμός πολιτικών του τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 4. Κωδικός αριθμός αναφοράς CPV: 64214200-1 «Υπηρεσίες Τηλεφωνικού Κέντρου»
 5. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής επί της Σολωμού 60, 10432, Αθήνα.
 6. Κατηγορία, περιγραφή υπηρεσιών: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου (call center) για παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης σε πολίτες για τις ανάγκες υποστήριξης της δράσης των Κέντρων Κοινότητας και του Προγράμματος του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίαςκαι Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς επίσης και η εξαγωγή αναφορών – στατιστικών λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου μέσω κατάλληλου λογισμικού που θα διατεθεί από την Αναθέτουσα
 7. Προϋπολογισμός έργου: Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (000,00 € ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 282.258,06 € ΦΠΑ: 67.741,94 €).
 8. Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 9. Χρόνος παράδοσης έργου: Όπως ορίζεται στην υπ’ αριθ. 4/2020 διακήρυξη.
 10. Διάρκεια Έργου: 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 11. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και είναι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις τους και Κοινοπραξίες ή συμπράξεις, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που δικαιολογούν αποκλεισμό και τα οποία θα πρέπει να έχουν συναφή προς το έργο της παρούσας εξειδίκευση και αποδεδειγμένη εμπειρία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 4/2020 διακήρυξη.
 12. Εγγύηση συμμετοχής: 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (5.645,00 €).
 13. Κατάσταση Προμηθευτή – Ελάχιστες Προϋποθέσεις συμμετοχής: Όπως ορίζεται στην υπ’ αριθ. 4/2020 διακήρυξη.
 14. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Διεθνής Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων.
 15. Δυνατότητα υποβολής προσφορών: Για το σύνολο του έργου, το έργο δεν υποδιαιρείται σε τμήματα
 16. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
 17. Λήξη Προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 25-06-2020 και ώρα 14:00
 18. Κατάθεση εγγράφων: Γραφείο Πρωτόκολλου ΕΔΚΑ (ένατος όροφος) Σολωμού 60, 104 32 Αθήνα.
 19. Χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς του συμμετέχοντος: εννέα (9) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού
 20. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 01-07-2020 και ώρα 12:00.
 21. Γλώσσα: Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Διακήρυξη αρ 4_2020 Υποέργο 2 MIS_5005087 AΔΑΜ

Διακήρυξη αρ. 4/2020 Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 MIS:5005087 2020-05-21T16:57:08+03:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS:5005087

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου 11 που αφορά στη διεξαγωγή έρευνας με τίτλο: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Κ.Ε.(ex-post)» εκτιμώμενης αξίας 50.000,00 € Ευρώ πλέον ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2020

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS:5005087 2020-05-27T13:14:32+03:00

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/2020

Αλλαγή καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών της με αρ. 2/2020 Διακήρυξης με Συστημικούς Αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ: 89807 και 89808

Παράταση Διακήρυξης 2_2020_MIS 500664

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/2020 2020-04-14T13:50:32+03:00

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων της υπ’ αρ. 388/07-12-2018 Πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έξι (6) εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των Υποέργων 12, 13, 16, 17, 25, 26, της Πράξης «ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5005087, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων της υπ’ αρ. 388/07-12-2018 Πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έξι  (6) εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των Υποέργων 12, 13, 16, 17, 25, 26, της Πράξης «ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5005087, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Πρόσκληση για έξι (6) εμπειρογνώμονες (9ΘΗΝ46ΜΤΛΚ-ΩΘΦ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων της υπ’ αρ. 388/07-12-2018 Πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έξι (6) εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των Υποέργων 12, 13, 16, 17, 25, 26, της Πράξης «ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5005087, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. 2020-03-24T15:15:48+02:00