/, ΝΕΑ/Αλλαγή Καταληκτικής Ημερομηνίας Παραλαβής Προσφορών και Ημερομηνίας Αποσφράγισης των προσφορών της 06/2021 Διακήρυξης «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας, στο πλαίσιο του Υποέργου 5 της Πράξης με τίτλο: «Ανασχεδιασμός και Ψηφιοποίηση Υποστηρικτικών Διαδικασιών ΟΠΕΚΑ» του ΕΠ “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067654 και Παροχή Διευκρινίσεων

Αλλαγή Καταληκτικής Ημερομηνίας Παραλαβής Προσφορών και Ημερομηνίας Αποσφράγισης των προσφορών της 06/2021 Διακήρυξης «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας, στο πλαίσιο του Υποέργου 5 της Πράξης με τίτλο: «Ανασχεδιασμός και Ψηφιοποίηση Υποστηρικτικών Διαδικασιών ΟΠΕΚΑ» του ΕΠ “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067654 και Παροχή Διευκρινίσεων

Σε εφαρμογή της παραγράφου 2.1.3 του Τεύχους Διακήρυξης και σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, τη μετάθεση των ημερομηνιών του εν λόγω διαγωνισμού ως εξής:

Α. Αλλαγή Καταληκτικής Ημερομηνίας Παραλαβής προσφορών και ημερομηνίας Αποσφράγισης των προσφορών

  1. Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Παραλαβής Προσφορών (παρ. 1.5 της διακήρυξης) ορίζεται η Παρασκευή 08/10/2021 και ώρα 14:00.
  2. Νέα Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής Διευκρινίσεων (παρ.2.1.3 της διακήρυξης) ορίζεται η Τετάρτη 22/09/2021.
  3. Νέα Ημερομηνία Απάντησης στα αιτήματα περί διευκρινίσεων (παρ. 2.1.3 της διακήρυξης) ορίζεται η Δευτέρα 27/09/2021.

Νέα Ημερομηνία ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των προσφορών (παρ. 1.5 της διακήρυξης) ορίζεται η Τετάρτη 13/10/2021 και ώρα 12:00

Απόφαση Παράτασης 06_2021 Διακήρυξης και Διευκρινίσεις ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

2021-09-16T19:06:29+03:00