//Ανακοίνωση Επιτροπής Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης σχετικά με τη δυνατότητα λήψης γνώσης των προσφέροντων/συμμετέχοντων ή των νόμιμων εξουσιοδοτημένων εκπρόσωπων τους στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 443/2021 (ΑΔΑ: 94ΣΙ46ΜΤΛΚ-ΩΦΦ) Πρόσκλησης των Πράξεων με κωδ.ΟΠΣ 5091689 και 5091683

Ανακοίνωση Επιτροπής Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης σχετικά με τη δυνατότητα λήψης γνώσης των προσφέροντων/συμμετέχοντων ή των νόμιμων εξουσιοδοτημένων εκπρόσωπων τους στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 443/2021 (ΑΔΑ: 94ΣΙ46ΜΤΛΚ-ΩΦΦ) Πρόσκλησης των Πράξεων με κωδ.ΟΠΣ 5091689 και 5091683

Ανακοίνωση προσφορες

2021-06-16T15:01:05+03:00