/, ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 394/12-12-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 394/12-12-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ανάρτηση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων της υπ’ αρ. πρωτ. 394/12-12-2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβαση μίσθωσης έργου με πέντε (5) επιστημονικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του Υποέργου (1): «Υποστηρικτικές δράσεις για την σύσταση και λειτουργία σταθερού σημείου αναφοράς υπό την μορφή help desk στην Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης ΡΟΜΑ» της πράξης με τίτλο: «Σύσταση και λειτουργία σταθερού σημείου αναφοράς υπό την μορφή help desk στην Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των ΡΟΜΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032962

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ MIS:5032962 (λήψη αρχείου)

2019-02-27T13:00:09+02:00