/, ΝΕΑ/Απόφαση Έγκρισης Πρακτικών Αξιολόγησης και Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της υπ’ αρ. 297/24-03-2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων της υπ’ αρ. 388/07-12-2018 Πρόσκλησης

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικών Αξιολόγησης και Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της υπ’ αρ. 297/24-03-2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων της υπ’ αρ. 388/07-12-2018 Πρόσκλησης

Εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 571/26-06-2020 (ΑΔΑ: 6ΛΚ746ΜΤΛΚ-2ΗΡ) Απόφαση Έγκρισης Πρακτικών Αξιολόγησης υποψηφίων της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της υπ’ αρ. 297/24-03-2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων της υπ’ αρ. 388/07-12-2018 Πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έξι  (6) εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των Υποέργων 12, 13, 16, 17, 25, 26, της Πράξης «ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5005087, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Επί του προσωρινού πίνακα κατάταξης οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ενστάσεις μόνον ηλεκτρονικά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της σχετικής ανάρτησης.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: gvikatou@ypakp.gr. Το μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου θα έχει το εξής θέμα: «Υποβολή ένστασης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των Υποέργων 12, 13, 16, 17, 25, 26, της Πράξης «ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»».

Η εμπρόθεσμη υποβολή των ενστάσεων αποδεικνύεται αποκλειστικά από την ημερομηνία αποστολής του σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ως καταληκτική ημερομηνία αποστολής των ενστάσεων θεωρείται η 23:59 της πέμπτης εργάσιμης ημέρας από την επομένη της σχετικής ανάρτησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 6ΛΚ746ΜΤΛΚ-2ΗΡ

2020-06-26T12:05:25+03:00