/, ΝΕΑ/AΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ υπ’ αρ. 396/28-04-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,ΥΠ.1 της Πράξης «ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ» με κωδικό ΟΠΣ ΕΟΧ: PDP1 (MIS) 5075006

AΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ υπ’ αρ. 396/28-04-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,ΥΠ.1 της Πράξης «ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ» με κωδικό ΟΠΣ ΕΟΧ: PDP1 (MIS) 5075006

Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αιτήσεων Συμμετοχής της υπ’ αρ. 396/28-04-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (ΥΠ.1) στο πλαίσιο της Πράξης «ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ» με κωδικό ΟΠΣ  ΕΟΧ: PDP1 (MIS) 5075006, η οποία συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021.

Aπόφαση εγκρισης πρακτικών και προσωρινός πίνακας κατάταξης ΥΠ.1 ΕΟΧ ΑΔΑ_9ΣΣΜ46ΜΤΛΚ-ΗΛΛ

2021-09-22T14:59:31+03:00