/, ΝΕΑ/Απόφαση Κατακύρωσης Αποτελεσμάτων της υπ’ αριθ. πρωτ. 221/18-07-2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δεκαπέντε (15) εμπειρογνώμονες

Απόφαση Κατακύρωσης Αποτελεσμάτων της υπ’ αριθ. πρωτ. 221/18-07-2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δεκαπέντε (15) εμπειρογνώμονες

Κατακύρωση Αποτελεσμάτων της υπ’ αριθ. πρωτ. 221/18-07-2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δεκαπέντε (15) εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των Υποέργων 12 – 26, της Πράξης με τίτλο: «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5005087.

Απόφαση Κατακύρωσης (λήψη αρχείου)

2018-11-29T11:53:11+02:00