/, ΝΕΑ/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 05/2021 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠ.3 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ ΕΟΧ: PDP1(MIS: 5075006)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 05/2021 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠ.3 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ ΕΟΧ: PDP1(MIS: 5075006)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ

ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΕΔΚΑ

Μονάδα Α’ – Σχεδιασμού και Συντονισμού Δράσεων

Πληροφορίες: Ε. Σάββα

Τηλέφωνο : 210 5281243

Email:esava@ypakp.gr

Αθήνα, 20/07/2021

Αρ. Πρωτ.οικ:   841/2021

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 135657

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

 

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης  προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό σε τμήματα για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης τριών εξοπλισμένων και επιπλωμένων χώρων στο πλαίσιο του Υποέργου 3 της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο: «ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ» με κωδικό ΟΠΣ  ΕΟΧ: PDP1 (MIS) 5075006. Το κριτήριο κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών και τους όρους όπως περιγράφονται στην αντίστοιχη διακήρυξη, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός είναι κατώτερος του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας και ανέρχεται σε 79.838,71 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (99.000,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και συγχρηματοδοτείται από τον χρηματοδοτικό μηχανισμό του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021.

Τα Τμήματα του διαγωνισμού είναι:

Τμήμα 1.  «Μίσθωση εξοπλισμένων και επιπλωμένων γραφείων στην πόλη της Θεσσαλονίκης για τις ανάγκες στέγασης της περιφερειακής Ομάδας Δράσης της Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Πράξης «ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ»

Τμήμα 2.  «Μίσθωση εξοπλισμένων και επιπλωμένων γραφείων στην πόλη της Κομοτηνής για τις ανάγκες στέγασης της περιφερειακής Ομάδας Δράσης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο της Πράξης «ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ»

Τμήμα 3.  «Μίσθωση εξοπλισμένων και επιπλωμένων γραφείων στην πόλη της Πάτρας για τις ανάγκες στέγασης της περιφερειακής Ομάδας Δράσης της Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο της Πράξης «ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ»

 

Ο διαγωνισμός προσδιορίζεται ειδικότερα κατωτέρω:

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Σολωμού 60, 104 32 Αθήνα, Κωδικός NUTSEL000– Πληροφορίες Έλενα Σάββα, Τηλέφωνο: 2105281243, Λογαριασμός Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:  esava@ypakp.gr. Διεύθυνση διαδικτύου: www.edka.gov.gr.

 

 1. Λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

 1. Τύπος Σύμβασης: Παροχή υπηρεσίας

 

 1. Κωδικός αριθμός αναφοράς CPV: 70220000-9 «Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση».

 

 1. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης:

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η μίσθωση επιπλωμένων και πλήρως λειτουργικών χώρων γραφείων για 5 υπαλλήλους, σε τρεις (3) διαφορετικές Περιφέρειες της χώρας για τη στέγαση των περιφερειακών ομάδων δράσης (περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3: «Λειτουργικές δαπάνες γραφείων για τις ανάγκες των Περιφερειακών Ομάδων Δράσης» της Πράξης «ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ» σε αντίστοιχα τμήματα για κάθε περιφέρεια στην οποία δραστηριοποιείται η εκάστοτε περιφερειακή ομάδα δράσης. (Το ΥΕ3 περιλαμβάνει δαπάνες για την ενοικίαση και λειτουργία γραφείων για τη επαγγελματική στέγαση των μελών της Ομάδας Δράσης σε τρεις Περιφέρειες: Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και Δυτική Ελλάδα).

Το κόστος χρήσης των γραφείων θα καλύπτεται πλήρως από τον/ους ανάδοχο/ους. Επιπλέον, στις υπηρεσίες μίσθωσης των τριών (3) επιπλωμένων γραφείων των περιφερειακών ομάδων δράσης (και άρα στις υποχρεώσεις του αναδόχου) περιλαμβάνονται, χωρίς επιπλέον χρέωση:

 • έπιπλα (κατ’ ελάχιστο5γραφεία εργασίας διαστάσεων τουλάχιστον 60×120 και ισάριθμες εργονομικές καρέκλες γραφείου),
 • διαρρύθμιση χώρου σε συμφωνία με τους σχετικούς κανονισμούς που αφορούν την αποφυγή της διασποράς της πανδημίας Covid 19 (αποστάσεις ανάμεσα στα γραφεία, χρήση διαχωριστικών μεταξύ των θέσεων εργασίας π.χ. με επιφάνειες plexiglass κ.λ.π., χρήση των κατάλληλων μέτρων στους κοινόχρηστους χώρους κ.α.),
 • όλοι οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, κοινόχρηστα, υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων
 • πρόσβαση και χρήση ασφαλούς και επαγγελματικού επιπέδου internet (ασύρματο και ενσύρματο) και WiFi με το κόστος της πρόσβασης και χρήσης να επιβαρύνει τον ανάδοχο,
 • (5) συσκευές τηλεφώνου και ισάριθμες τηλεφωνικές γραμμές ανά γραφείο, με το κόστος των κλήσεων να μην επιβαρύνει τον ανάδοχο
 • δυνατότητα σύνδεσης 5 Η/Υ ανά γραφείο, δικτυακών εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και άλλων περιφερειακών στο τοπικό δίκτυο (LAN). Σημειώνεται πως οι Η/Υ, οι εκτυπωτές, τα πολυμηχανήματα, ο λοιπός περιφερειακός εξοπλισμός καθώς και τα αναλώσιμα αυτών θα παρασχεθούν από την Αναθέτουσα Αρχή,
 • δυνατότητα εγκατάστασης επιπλέον επίπλων εντός των γραφείων (ντουλάπες, ερμάρια κ.τ.λ.), Σημειώνεται πως τα επιπλέον έπιπλα θα παρασχεθούν από την Αναθέτουσα Αρχή,
 • πρόσβαση σε εκτυπωτές, σαρωτές ή φωτοτυπικά μηχανήματα,
 • πρόσβαση σε κλιματισμό και θέρμανση,
 • πρόσβαση σε μπάνιο (WC),
 • αναλώσιμα χαρτιά (χαρτί υγείας), καθαριστικά και απολυμαντικά ατομικής υγιεινής σε κοινόχρηστους χώρους (WC, κ.λ.π.),
 • καθώς και ότι επιπλέον περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I και ΙI της παρούσης.

Το αντικείμενο των τμημάτων της παρούσας διακήρυξης αφορά στα εξής:

ΤΜΗΜΑ 1: αφορά στο φυσικό αντικείμενο του Υποέργου 3: «Λειτουργικές δαπάνες γραφείων για τις ανάγκες των Περιφερειακών Ομάδων Δράσης» για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και εξειδικεύεται ως εξής: «Μίσθωση εξοπλισμένων και επιπλωμένων γραφείων στην πόλη της Θεσσαλονίκης για τις ανάγκες στέγασης της περιφερειακής Ομάδας Δράσης της Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Πράξης «ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ».

ΤΜΗΜΑ 2: αφορά στο φυσικό αντικείμενο του Υποέργου 3: «Λειτουργικές δαπάνες γραφείων για τις ανάγκες των Περιφερειακών Ομάδων Δράσης» για την Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και εξειδικεύεται ως εξής: «Μίσθωση εξοπλισμένων και επιπλωμένων γραφείων στην πόλη της Κομοτηνής για τις ανάγκες στέγασης της περιφερειακής Ομάδας Δράσης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο της Πράξης «ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ».

ΤΜΗΜΑ 3: αφορά στο φυσικό αντικείμενο του Υποέργου 3: «Λειτουργικές δαπάνες γραφείων για τις ανάγκες των Περιφερειακών Ομάδων Δράσης» για την Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας και εξειδικεύεται ως εξής: «Μίσθωση εξοπλισμένων και επιπλωμένων γραφείων στην πόλη της Πάτρας για τις ανάγκες στέγασης της περιφερειακής Ομάδας Δράσης της Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο της Πράξης «ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ».

 

 1. Προϋπολογισμός έργου: Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 838,71 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (99.000,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και συγχρηματοδοτείται από τον χρηματοδοτικό μηχανισμό του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021.

Ο προϋπολογισμός ανά τμήμα είναι:

ΤΜΗΜΑ 1:«Μίσθωση εξοπλισμένων και επιπλωμένων γραφείων στην πόλη της Θεσσαλονίκης για τις ανάγκες στέγασης της περιφερειακής Ομάδας Δράσης της Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Πράξης «ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ»», εκτιμώμενης αξίας τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (33.000,00 €) συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: είκοσι έξι χιλιάδες εξακόσια δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά (26.612,90€).

ΤΜΗΜΑ 2:«Μίσθωση εξοπλισμένων και επιπλωμένων γραφείων στην πόλη της Κομοτηνής για τις ανάγκες στέγασης της περιφερειακής Ομάδας Δράσης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο της Πράξης «ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ», εκτιμώμενης αξίας τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (33.000,00 €) συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: είκοσι έξι χιλιάδες εξακόσια δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά (26.612,90€).

ΤΜΗΜΑ 3:«Μίσθωση εξοπλισμένων και επιπλωμένων γραφείων στην πόλη της Πάτρας για τις ανάγκες στέγασης της περιφερειακής Ομάδας Δράσης της Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο της Πράξης «ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ», εκτιμώμενης αξίας τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (33.000,00 €) συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: είκοσι έξι χιλιάδες εξακόσια δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά (26.612,90€).

 

 1. Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 2. Χρόνος παράδοσης έργου: Όπως ορίζεται στην υπ’ αριθ. 05/2021 διακήρυξη.

 

 1. Διάρκεια Έργου: Όπως ορίζεται στην υπ’ αριθ. 05/2021  διακήρυξη.

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.grκαι είναι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις τους και Κοινοπραξίες ή συμπράξεις, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που δικαιολογούν αποκλεισμό και τα οποία θα πρέπει να έχουν συναφή προς το έργο της παρούσας εξειδίκευση και αποδεδειγμένη εμπειρία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. /2021 διακήρυξη.

 

 1. Κατάσταση Προμηθευτή – Ελάχιστες Προϋποθέσεις συμμετοχής: Όπως ορίζεται στην υπ’ αριθ. 05/2021 διακήρυξη.

 

 1. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων.
 2. Κατανομή σε τμήματα: Ναι (3 Τμήματα)

 

 1. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 

 1. Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται:
 • Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ,
 • Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σε ποσοστό 5% επί του συμβατικού τιμήματος προ ΦΠΑ.

 

 1. Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021 και ώρα Ελλάδος 13:00.

 

 1. Παραλαβή του τεύχους διακήρυξης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και κάθε άλλο σχετικό με το Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, Α/Α συστήματος: 135657

 

 1. Χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς του συμμετέχοντος: έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

 

 1. Αρμόδιο Όργανο για τις Διαδικασίες Προσφυγής: Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

 

 1. Γλώσσα: Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

 

 1. Ημερομηνία, ώρα και τόπος Αποσφράγισης των προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) τη Δευτέρα 23 Αυγούστου και ώρα 13:00.

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ)ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2021.

Διακήρυξη αρ. 05_2021 ΥΠ.3 MIS_5075006 ΑΔΑΜ ΑΔΑ

2021-07-20T16:22:40+03:00