/, ΝΕΑ/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2020 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3,6,9 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS:5005087

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2020 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3,6,9 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS:5005087

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ

ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΕΔΚΑ

ΜΟΝΑΔΑ Β’ : Υποστήριξης Ένταξης &

Παρακολούθησης Δράσεων,

Εφαρμογής Συστημικών Παρεμβάσεων

& Υλοποίησης Έργων

Πληροφορίες: Ε. Καββαδία

Τηλέφωνο : 210 5281172

Email: ekavvadia@ypakp.gr

Αρ. διακ.: 1/2020

Συστημικοί Αριθμοί ΕΣΗΔΗΣ:

Τμήμα 1: 84118

Τμήμα 2: 85123

Τμήμα 3: 85124

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων σε τμήματα με την Ανοικτή Διαδικασία στο πλαίσιο της Πράξης «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5005087,  με προϋπολογισμό κατώτερο του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για την ανάδειξη αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών ως ακολούθως:

Τμήμα 1.  «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ (INCLUSIVE GROWTH) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ. ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ», (Υποέργο 3)

Τμήμα 2.  «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΡΟΠ/ΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔ. ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ Ν. 2646/1998, ΜΕ ΤΟ ΗΛ/ΝΙΚΟ ΕΘΝ. ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝ. ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΙΔ. ΤΟΜΕΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ Ν.4455/2017» (Υποέργο 6)

Τμήμα 3.  «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» (Υποέργο 9)

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, όπως προσδιορίζεται ειδικότερα κατωτέρω:

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Σολωμού 60, 104 32 Αθήνα, Κωδικός NUTS EL000– Πληροφορίες Καββαδία Ειρήνη, Τηλέφωνο: 2105281172, Τηλεομοιοτυπία : 2105281146, Λογαριασμός Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: ekavvadia@ypakp.gr. Διεύθυνση διαδικτύου: www.edka.gov.gr.
 2. Λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 3. Τύπος – Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής: Ε.Υ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Σχεδιασμός πολιτικών του τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 4. Κωδικός αριθμός αναφοράς CPV: 79315000-5 «Υπηρεσίες κοινωνικών ερευνών».
 5. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής επί της Σολωμού 60, 10432, Αθήνα.
 6. Κατηγορία, περιγραφή υπηρεσιών:

 

ΤΜΗΜΑ 1: «ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ (INCLUSIVE GROWTH) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ»

Στόχος της έρευνας είναι η υποβολή πρότασης για τη διαμόρφωση μιας αναπτυξιακής πολιτικής χωρίς αποκλεισμούς (ανάπτυξη για όλους),  με αναφορά στο τοπικό επίπεδο. Η έρευνα θα εστιάσει στην αποτίμηση των οικείων υφιστάμενων πολιτικών και υλοποιούμενων προγραμμάτων. Ο σχεδιασμός της νέας πολιτικής θα πρέπει να επικεντρωθεί πρωτίστως στην απασχόληση των ευπαθών ομάδων και λιγότερο στην  επιδοματική ενίσχυση που λαμβάνουν, σχετιζόμενη κυρίως με τον πυλώνα «Αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς» της ενεργού ένταξης. Η έρευνα θα πρέπει ως εκ τούτου να εστιάζει στη διασύνδεση οικονομικών και κοινωνικών  πολιτικών, καθώς και πολιτικών απασχόλησης.

 

ΤΜΗΜΑ 2: «ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔ. ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ Ν. 2646/1998, ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ Ν.4455/2017»

Στόχος της προς ανάθεση έρευνας είναι η σύνδεση (νομικά) της πιστοποίησης με το ηλεκτρονικό εθνικό μητρώο που θα οδηγήσει στην κατάργηση του παλαιότερου μητρώου και ο προσδιορισμός των διαδικασιών υπαγωγής όλων των υφιστάμενων μητρώων στο ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για την πιστοποίηση κεντρικά και τη διαχείριση των αδειών λειτουργίας των ανωτέρω φορέων.

 

 ΤΜΗΜΑ 3: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

Στόχος της έρευνας είναι η διαμόρφωση, εξειδίκευση και εφαρμογή του Συστήματος Δεικτών για τη συστηματική παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης κάθε προτεραιότητας της Ε.Σ.Κ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών παρεμβάσεων σε θέματα καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

 

 1. Προϋπολογισμός έργου: Η Εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 480,64 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ (164.276,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και ειδικότερα:

ΤΜΗΜΑ 1: εκτιμώμενης αξίας πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: σαράντα χιλιάδες τριακόσια είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (40.322,58 €).

ΤΜΗΜΑ 2: εκτιμώμενης αξίας σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €) συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: τριάντα δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτά (32.258,06€).

ΤΜΗΜΑ 3: εκτιμώμενης αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (74.276,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (59.900,00 €).

 1. Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 2. Χρόνος παράδοσης έργου: Όπως ορίζεται στην υπ’ αριθ. 1/2020 διακήρυξη.
 3. Διάρκεια Έργου: Όπως ορίζεται στην υπ’ αριθ. 1/2020 διακήρυξη.
 4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και είναι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις τους και Κοινοπραξίες ή συμπράξεις, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που δικαιολογούν αποκλεισμό και τα οποία θα πρέπει να έχουν συναφή προς το έργο της παρούσας εξειδίκευση και αποδεδειγμένη εμπειρία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 1/2020 διακήρυξη.
 5. Κατάσταση Προμηθευτή – Ελάχιστες Προϋποθέσεις συμμετοχής: Όπως ορίζεται στην υπ’ αριθ. 1/2020 διακήρυξη.
 6. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων.
 7. Δυνατότητα υποβολής προσφορών: Για ένα μόνο Τμήμα της Σύμβασης
 8. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
 9. Λήξη Προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10-02-2020 και ώρα 14:00
 10. Κατάθεση εγγράφων: Γραφείο Πρωτόκολλου ΕΔΚΑ (ένατος όροφος) Σολωμού 60, 104 32 Αθήνα.
 11. Χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς του συμμετέχοντος: εννέα (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού
 12. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: Τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήτοι: 13-02-2020 και ώρα 12:00 μ.μ.
 13. Γλώσσα: Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020). 

Πλήρες κείμενο διακήρυξης 1/2020 (λήψη αρχείου)

2020-01-23T14:59:02+02:00