/, ΝΕΑ/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS:5005087

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS:5005087

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου 11 που αφορά στη διεξαγωγή έρευνας με τίτλο: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Κ.Ε.(ex-post)» εκτιμώμενης αξίας 50.000,00 € Ευρώ πλέον ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2020

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

2020-05-27T13:14:32+03:00