/, ΝΕΑ/Διακήρυξη αρ. 5/2020 Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Υποέργο 2 MIS:5005087

Διακήρυξη αρ. 5/2020 Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Υποέργο 2 MIS:5005087

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΕΔΚΑ

ΜΟΝΑΔΑ Β’ : Υποστήριξης Ένταξης &

Παρακολούθησης Δράσεων,

Εφαρμογής Συστημικών Παρεμβάσεων

& Υλοποίησης Έργων

Πληροφορίες: Ε. Καββαδία

Τηλέφωνο : 210 5281172

Email: ekavvadia@ypakp.gr

Αρ. διακ.: 5/2020

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 100025

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (CALL CENTER) ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τομέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης  προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό  διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών  με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής νομοθεσίας για το Υποέργο 2 με τίτλο «ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (CALL CENTER) ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5005087, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, όπως προσδιορίζεται ειδικότερα κατωτέρω:

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Σολωμού 60, 104 32 Αθήνα, Κωδικός NUTS EL3 Πληροφορίες Καββαδία Ειρήνη, Τηλέφωνο: 2105281172, Λογαριασμός Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: ekavvadia@ypakp.gr. Διεύθυνση διαδικτύου: www.edka.gov.gr.
 2. Λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 3. Τύπος – Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής: Ε.Υ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Σχεδιασμός πολιτικών του τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναφορικά με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ.
 4. Κωδικός αριθμός αναφοράς CPV: 64214200-1 «Υπηρεσίες Τηλεφωνικού Κέντρου»
 5. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής επί της Σολωμού 60, 10432, Αθήνα.
 6. Κατηγορία, περιγραφή υπηρεσιών: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου (call center) για την τηλεφωνική εξυπηρέτηση  σε θέματα που αφορούν τις δράσεις των Κέντρων Κοινότητας και του Προγράμματος του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς επίσης και η εξαγωγή αναφορών – στατιστικών λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου μέσω κατάλληλου λογισμικού που θα διατεθεί από την Αναθέτουσα.
 7. Προϋπολογισμός έργου: Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (350.000,00 € ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 282.258,06 € ΦΠΑ: 67.741,94 €).
 8. Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 9. Διάρκεια Έργου: 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 10. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και είναι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις τους και Κοινοπραξίες ή συμπράξεις, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που δικαιολογούν αποκλεισμό και τα οποία θα πρέπει να έχουν συναφή προς το έργο της παρούσας εξειδίκευση και αποδεδειγμένη εμπειρία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 5/2020 διακήρυξη.
 11. Εγγύηση συμμετοχής: 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (5.645,00 €).
 12. Κατάσταση Προμηθευτή – Ελάχιστες Προϋποθέσεις συμμετοχής: Όπως ορίζεται στην υπ’ αριθ. 5/2020 διακήρυξη.
 13. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Διεθνής Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων.
 14. Δυνατότητα υποβολής προσφορών: Για το σύνολο του έργου, το έργο δεν υποδιαιρείται σε τμήματα
 15. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
 16. Λήξη Προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 02/11/2020 και ώρα 14:00
 17. Κατάθεση εγγράφων: Γραφείο Πρωτόκολλου ΕΔΚΑ (ένατος όροφος) Σολωμού 60, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα.
 18. Χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς του συμμετέχοντος: εννέα (9) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού
 19. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 06/11/2020 και ώρα 12:00.
 20. Γλώσσα: Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Διακήρυξη 5_2020 Υποεργο 2 MIS_5005087

2020-10-01T12:31:21+03:00