/, ΝΕΑ/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 4/2019 ΤΟΥ ΥΠ.5 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5005087

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 4/2019 ΤΟΥ ΥΠ.5 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5005087

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης  προκηρύσσει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου 5 που αφορά τη διεξαγωγή έρευνας με τίτλο: «ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΕΘΝΩΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5005087 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, όπως προσδιορίζεται κατωτέρω:

 1. Κωδικός αριθμός αναφοράς CPV79311000-7 «Υπηρεσίες ερευνών».
 2. Κατηγορία, περιγραφή υπηρεσιών: Διεξαγωγή έρευνας -μελέτης  με σκοπό α) τη διερεύνηση και αποτύπωση διεθνώς εφαρμοσμένων καλών πρακτικών  (πολιτικές και προγράμματα) που συνέβαλαν  στην κοινωνική ένταξη των παιδιών (διακριτές περιπτώσεις πέντε χωρών -1 χώρα ανά τομέα πολιτικής-), β) την υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων  εφαρμογής καινοτόμων δράσεων στη χώρα μας που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη των παιδιών συνεκτιμώντας την κοινωνική, οικονομική και δημογραφική της κατάσταση, ανά ειδική κατηγορία παιδιών.
 3. Προϋπολογισμός έργου: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 40.332,58 €).
 4. Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 5. Χρόνος παράδοσης έργου: Όπως ορίζεται στην υπ’ αριθ. 4/2019 διακήρυξη.
 6. Διάρκεια Έργου: εννέα (9) μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης
 7. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: όπως ορίζεται στην αρ. 4/2019 διακήρυξη
 8. Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται
 9. Κατάσταση Προμηθευτή – Ελάχιστες Προϋποθέσεις συμμετοχής: Όπως ορίζεται στην υπ’ αριθ. 4/2019 διακήρυξη.
 10. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Συνοπτικός διαγωνισμός
 11. Δυνατότητα υποβολής προσφορών: Για το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα
 12. Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: 4η   Νοεμβρίου 2019  και ώρα 15:30.
 13. Κατάθεση προσφορών: Γραφείο Πρωτόκολλου ΕΔΚΑ (ένατος όροφος) Σολωμού 60, 104 32 Αθήνα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8.30 έως 15.30.
 14. Χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς του συμμετέχοντος: έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού
 15. Αποσφράγιση προσφορών: 7η  Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00.     

Κατεβάστε το αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης (εδώ)                                                                                   

2019-10-17T11:39:39+03:00