/, ΝΕΑ/“Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας χρήσης πέντε (5) οχημάτων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING) χωρίς εξαγορά”

“Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας χρήσης πέντε (5) οχημάτων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING) χωρίς εξαγορά”

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας χρήσης πέντε (5) οχημάτων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING) χωρίς εξαγορά, συνολικής διάρκειας τριάντα έξι (36) μηνών, στο πλαίσιο του  ΠΕ 5: «Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων  για τις ανάγκες των μελών της Ομάδας Δράσης» του Υποέργου (1): «ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ» της Πράξης  «ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ» με κωδικό ΟΠΣ ΕΟΧ: PDP1, (MIS: 5075006) το οποίο συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ  2014-2021).

Το κριτήριο κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 63.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %

Συνημμένα:

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού ΕΟΧ 5 οχημάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης ΚΗΜΔΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – TΕΥΔ

 

2021-06-25T16:15:51+03:00