/, ΝΕΑ/«Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας, στο πλαίσιο του Υποέργου 5 της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο: «Ανασχεδιασμός και Ψηφιοποίηση Υποστηρικτικών Διαδικασιών ΟΠΕΚΑ» του ΕΠ “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067654»

«Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας, στο πλαίσιο του Υποέργου 5 της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο: «Ανασχεδιασμός και Ψηφιοποίηση Υποστηρικτικών Διαδικασιών ΟΠΕΚΑ» του ΕΠ “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067654»

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι συνολικά η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων επικοινωνίας του ΟΠΕΚΑ μέσω του εκσυγχρονισμού, της απλούστευσης και της ψηφιοποίησης της εξωτερικής εικόνας του οργανισμού και της ανάληψης σύγχρονων δράσεων επικοινωνίας για την ενημέρωση του κοινού – στόχου (target groups). Με τον όρο κοινό – στόχος, νοούνται α) το ευρύ κοινό (κοινή γνώμη) καθώς κρίνεται σημαντικό να εμπεδωθεί το αίσθημα ότι ο ΟΠΕΚΑ συμβάλει στην βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των πολιτών και κατά επέκταση στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου και β) οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης (opinion leaders)  και τα ΜΜΕ, που επί της ουσίας, λειτουργούν ως κανάλι ενημέρωσης και «επιταχυντής» διάχυσης της πληροφορίας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του συμβατικού αντικειμένου περιλαμβάνονται και τα εξής:

  • Δημιουργία νέας ιστοσελίδας για την ανάρτηση ανακοινώσεων στον ιστότοπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΟΠΕΚΑ για την πορεία υλοποίησης και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Πράξης,
  • εκτύπωση αφισών, φυλλαδίων και λοιπών εντύπων,
  • ενημερωτικές εκδηλώσεις / ημερίδες και σχετικές δημοσιεύσεις στον εθνικό τύπο.
  • Ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου επικοινωνιακής στρατηγικής, καθώς και επικοινωνιακού σχεδίου δράσης, ώστε οι ωφελούμενοι πολίτες και δημόσιοι φορείς να ενημερωθούν σχετικά με τις νέες υπηρεσίες που παρέχει ο ΟΠΕΚΑ ως κύριος φορέας διαχείρισης επιδομάτων προνοιακού χαρακτήρα στη χώρα.

 

Οι δραστηριότητες επικοινωνίας θα διενεργηθούν σύμφωνα με τον κανονισμό υπ. Αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV:

72413000-8 «Υπηρεσίες σχεδιασμού τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού (WWW)»

79342000-3 «Υπηρεσίες μάρκετινγκ»

79952000-2 «Υπηρεσίες εκδηλώσεων»

79413000-2 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ»

 

Ο ΟΠΕΚΑ είναι ο ενιαίος φορέας διαχείρισης προνοιακών παροχών και επιδομάτων στην Ελλάδα, που δημιουργήθηκε με σκοπό να βελτιωθεί η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα των χρηματοδοτήσεων. Η ίδρυση του είναι πρόσφατη, αποτελεί μετεξέλιξη του πρώην ΟΓΑ και διαχειρίζεται ένα συνεχώς αυξανόμενο σύνολο παροχών και υπηρεσιών. Η σταδιακή ανάθεση της υλοποίησης των ανωτέρω παροχών στον ΟΠΕΚΑ απαιτεί ένα διαφορετικό πλαίσιο διοικητικής οργάνωσης όλων των Υπηρεσιών. Το έργο ανασχεδιασμού και ψηφιοποίησης των υποστηρικτικών διαδικασιών του ΟΠΕΚΑ θα τον υποστηρίξει ώστε να συνεχίσει να ανταποκρίνεται με επιτυχία στο νέο ρόλο του ως κύριος φορέας διαχείρισης επιδομάτων προνοιακού χαρακτήρα στη χώρα.

Ο ανασχεδιασμός των διοικητικών διαδικασιών του ΟΠΕΚΑ έχει στόχο την αναδιοργάνωσή του ώστε να είναι σε θέση να επιτελέσει με επιτυχία τις συνεχώς αυξανόμενες αρμοδιότητές του. Ο ΟΠΕΚΑ αποτελεί συνέχεια του ΟΓΑ, μετά την μεταφορά του ασφαλιστικού έργου στον ΕΦΚΑ, και η τρέχουσα οργάνωσή του αντανακλά σε αρκετά σημεία την προηγούμενη μορφή του ως ασφαλιστικό ταμείο (ΟΓΑ). Ο ανασχεδιασμός των διοικητικών διαδικασιών θα οδηγήσει στη μετεξέλιξη του ΟΠΕΚΑ σε προνοιακό οργανισμό, όσον αφορά την εσωτερική οργάνωση και τις διαδικασίες που ακολουθούνται.

Η υλοποίηση της νέας διαδικτυακής πλατφόρμας (portal) για την παροχή προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών προς το κοινό του ΟΠΕΚΑ (δικαιούχους, επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς) θα υποστηρίξει περαιτέρω τον σημαντικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στον τομέα των κοινωνικών υποθέσεων. Παράλληλα, θα οδηγήσει στη διαλειτουργικότητα του ΟΠΕΚΑ με άλλους δημόσιους φορείς, μέσω της νέας δυνατότητας για άμεση λήψη και παροχή στοιχείων από/προς φορείς όπως ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, ΗΔΙΚΑ, ΔΙΑΣ, κ.α.

Επιπρόσθετα, με τη διαδικτυακή πλατφόρμα θα διαλειτουργεί και το νέο ενιαίο εσωτερικό Πληροφοριακό Σύστημα Διοικητικής Υποστήριξης του ΟΠΕΚΑ. Το Πληροφοριακό Σύστημα θα διαλειτουργεί επίσης με τα κρίσιμα Μητρώα Δικαιούχων – Οφειλετών και Συνεργαζομένων Επιχειρήσεων – Προμηθευτών του ΟΠΕΚΑ.

Μετά την υλοποίηση του συνόλου των ανωτέρω δράσεων, ο ΟΠΕΚΑ θα μετεξελιχθεί και θα λειτουργεί ως ο κατ’ εξοχήν φορέας διαχείρισης επιδομάτων προνοιακού χαρακτήρα στη χώρα, σε πλήρη διαλειτουργικότητα με τους λοιπούς σχετιζόμενους δημοσίους φορείς.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα διότι το αντικείμενο είναι ενιαίο και δεν είναι δυνατή η υποδιαίρεσή του σε τμήματα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 48.387,10 ΦΠΑ : 11.612,90).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Διακήρυξη Συμβούλου Πληροφόρησης και Δημοσιότητας ΥΕ 5 MIS 5067654 ΚΗΜΔΗΣ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (xml)

2021-09-07T10:59:30+03:00