//«Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά στην «Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης του Ενιαίου Γεωπληροφοριακου Σύστηματος του Εθνικού Μηχανισμού (Ε.ΓΠ.Σ.) και αποτύπωση και προδιαγραφή του συνόλου των θεσμικών, λειτουργικών και τεχνολογικών παραμέτρων για τον ανασχεδιασμό, και την επέκταση του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ν.4415/2016»

«Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά στην «Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης του Ενιαίου Γεωπληροφοριακου Σύστηματος του Εθνικού Μηχανισμού (Ε.ΓΠ.Σ.) και αποτύπωση και προδιαγραφή του συνόλου των θεσμικών, λειτουργικών και τεχνολογικών παραμέτρων για τον ανασχεδιασμό, και την επέκταση του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ν.4415/2016»

Εγκρίνεται η διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου 4 της Πράξης με τίτλο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη του γεωπληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Μηχανισμού συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής και Παραγωγική Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος του KEA» με κωδικό ΟΠΣ 5010158, που αφορά στην «Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης του Ενιαίου Γεωπληροφοριακου Σύστηματος του Εθνικού Μηχανισμού (Ε.ΓΠ.Σ.) και αποτύπωση και προδιαγραφή του συνόλου των θεσμικών, λειτουργικών και τεχνολογικών παραμέτρων για τον ανασχεδιασμό, και  την επέκταση του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ν.4415/2016».

Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) χωρίς ΦΠΑ. (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%.: εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00€), ΦΠΑ: δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (14.400,00€)

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού MIS 5010158 YE 4 ΑΔΑΜ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

2021-08-02T21:02:26+03:00