/, ΝΕΑ/Κατακύρωση Αποτελεσμάτων της υπ’ αριθ. πρωτ. 388/07-12-2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων της υπ’ αρ. 221/18-07-2018 Πρόσκλησης

Κατακύρωση Αποτελεσμάτων της υπ’ αριθ. πρωτ. 388/07-12-2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων της υπ’ αρ. 221/18-07-2018 Πρόσκλησης

29-12-2018

Κατακύρωση Αποτελεσμάτων της υπ’ αριθ. πρωτ. 388/07-12-2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων της υπ’ αρ. 221/18-07-2018 Πρόσκλησης, για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δώδεκα (12) εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των Υποέργων 12 – 19 και 23-26, της Πράξης με τίτλο: «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5005087.

Απόφαση Κατακύρωσης  (λήψη αρχείου)

2019-07-12T10:29:47+03:00