/, ΝΕΑ/Αλλαγή καταληκτικής ημερομηνίας για την παραλαβή αιτήσεων έως 11/6/2021 για τη Δράση«Ομάδα Δράσης για την υποστήριξη της Κοινωνικής Ένταξης και Ενδυνάμωσης των ΡΟΜΑ» με κωδικό ΟΠΣ ΕΟΧ: PDP1 (MIS) 5075006

Αλλαγή καταληκτικής ημερομηνίας για την παραλαβή αιτήσεων έως 11/6/2021 για τη Δράση«Ομάδα Δράσης για την υποστήριξη της Κοινωνικής Ένταξης και Ενδυνάμωσης των ΡΟΜΑ» με κωδικό ΟΠΣ ΕΟΧ: PDP1 (MIS) 5075006

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ MIS_5075006 ΑΔΑ_ΨΣ1Φ46ΜΤΛΚ-ΖΦΑ

2021-05-26T15:26:48+03:00