//Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ.2 περ.γ’ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016) για την κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού ατομικής προστασίας για τους φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ.2 περ.γ’ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016) για την κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού ατομικής προστασίας για τους φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας

Συνημμένα:

Πρόσκληση για την κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού ατομικής προστασίας για τους φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας 

2021-05-27T15:22:44+03:00