/, ΝΕΑ/Τροποποίηση όρων της αρ. 3/2020 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη διεξαγωγή έρευνας με τίτλο: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Κ.Ε.(ex-post)»

Τροποποίηση όρων της αρ. 3/2020 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη διεξαγωγή έρευνας με τίτλο: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Κ.Ε.(ex-post)»

Τροποποίηση όρων της Α.Π. 427/14-05-2020 (ΑΔΑΜ: 20PRPC006708473, ΑΔΑ: 99ΞΚ46ΜΤΛΚ-ΣΡΠ) Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη διεξαγωγή έρευνας με τίτλο: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Κ.Ε.(ex-post)» ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης και παράταση καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής προσφορών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΡ_ΠΡΩΤ_ 427_14-05-20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ_11 MIS 5005087_ΑΔΑΜ _ΑΔΑ

2020-05-29T19:24:25+03:00