/, ΝΕΑ/Τροποποίηση όρων της υπ’ αρ. 842/ 20-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΚΔΖ46ΜΤΛΚ-Ω9Κ) 5/2021 Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού σε τμήματα με την ανοικτή διαδικασία για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης τριών (3) εξοπλισμένων και επιπλωμένων χωρών στο πλαίσιο της Πράξης «ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ» με κωδικό ΟΠΣ ΕΟΧ: PDP1 (MIS) 5075006

Τροποποίηση όρων της υπ’ αρ. 842/ 20-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΚΔΖ46ΜΤΛΚ-Ω9Κ) 5/2021 Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού σε τμήματα με την ανοικτή διαδικασία για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης τριών (3) εξοπλισμένων και επιπλωμένων χωρών στο πλαίσιο της Πράξης «ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ» με κωδικό ΟΠΣ ΕΟΧ: PDP1 (MIS) 5075006

ΑΔΑ 9ΤΕΤ46ΜΤΛΚ-ΜΜ5_ΑΔΑΜ Τροποποίηση όρων της υπ’αρ 842_20.07.2021 Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού ΥΕ 3 MIS 5075006

2021-08-02T20:52:37+03:00