//Δράσεις για την Κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ

Δράσεις για την Κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ

Το πρόγραμμα «Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά», που συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έχει στόχο την ανάπτυξη οργανωμένων χώρων μετεγκατάστασης παράλληλα με την υποστήριξη προς φορείς και δικαιούχους που υλοποιούν παρεμβάσεις για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, από ομάδα εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων.

Στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης που έχει υπογραφεί μεταξύ των δοτριών χωρών του ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν) και του ελληνικού δημοσίου προβλέπεται συνολική χρηματοδοτική ενίσχυση, ύψους 7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 5 εκατ. ευρώ προέρχονται από πόρους του ΕΟΧ και 2 εκατ. ευρώ από το εθνικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

Σε πολλά Κέντρα Κοινότητας του Εθνικού Μηχανισμού που λειτουργούν σε δήμους όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός Ρομά, λειτουργούν Παραρτήματα Ρομά, που συνδέονται κεντρικά με γεωπληροφοριακό σύστημα και διασυνδέονται με την Ειδική Γραμματεία Ρομά, ώστε να τηρούνται πληροφορίες σχετικά με 370 οικισμούς Ρομά σε όλη τη χώρα.

Οι παραπάνω οικισμοί έχουν διαχωριστεί σε τρεις κατηγορίες με βάση τις συνθήκες διαβίωσης. Στους 70 εξ αυτών όπου εντοπίζονται μη αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης πραγματοποιείται μεταστέγαση σε συγκροτήματα κοινωνικής κατοικίας με τη συμβολή ειδικής ομάδας αρχιτεκτόνων ειδικών συνεργατών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης .

Συγχρόνως, έχει δρομολογηθεί η δημιουργία Πολυκέντρων, δηλαδή κέντρων κοντά σε σχολεία και οικισμούς Ρομά, που συμπεριλαμβάνουν δομές και υπηρεσίες οι οποίες αφορούν στην ατομική και περιβαλλοντική υγιεινή. Σε συνδυασμό με τα Παραρτήματα Ρομά, τα Πολύκεντρα θα παρέχουν ολιστικές υπηρεσίες, ειδικότερα στα παιδιά Ρομά, ώστε να μπορούν να ενταχθούν ομαλά στο εκπαιδευτικό σύστημα και να αναχαιτιστεί η σχολική διαρροή.

Σε αυτό στοχεύει και ο όρος που υπάρχει στην ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Γ.Δ.5οικ.2961-10/24-01-2017 για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ότι για δικαιούχους που τα παιδιά τους δεν παρακολουθούν κανονικά την υποχρεωτική εκπαίδευση θα αναστέλλεται η χορήγηση των παροχών του ΚΕΑ.

2018-02-28T17:36:32+02:00