/, ΝΕΑ/Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΕΔΚΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΕΔΚΑ

Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΕΔΚΑ,
προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωση των μονάδων της,

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πλήρωση των θέσεων των Μονάδων της με μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων που προέρχονται από άλλες Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ του Ν. 4314/2014 είτε από την ΚΥ της ΜΟΔ ΑΕ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στην παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 59 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265).
Για τις κατηγορίες εκπαίδευσης ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ ενδιαφέρον μπορούν να εκδηλώσουν στελέχη όλων των ειδικοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν:
α) Το Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες,
β) Την Αίτηση Υποψηφιότητας και
γ) Την Υ/Δ, που επισυνάπτονται στην παρούσα,
και να τα αποστείλουν, συνοδευόμενα από τους αναφερόμενους τίτλους σπουδών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gsourbis@ypakp.gr ή gvikatou@ypakp.gr .

Η αίτηση με το βιογραφικό σημείωμα και τα λοιπά δικαιολογητικά, μπορούν επίσης να υποβληθούν και σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη: «Για την στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΕΔΚΑ». Ο φάκελος είτε:

Α. Θα υποβληθεί στο πρωτόκολλο της ΕΔKA κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 π.μ. μέχρι 15.00 μ.μ., είτε

Β. Θα αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου, στη διεύθυνση :
Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΕΔΚΑ
Σολωμού 60, 10432 Αθήνα, Μονάδα Γ ‘ (9ος όροφος)

Συνημμένα:

Πρόσκληση Στελέχωσης ΕΔΚΑ 2021
KYA_88239_σύσταση ΕΔΚΑ
Αίτηση Υποψηφιότητας
Οδηγίες Συμπλήρωσης Βιογραφικού
Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα
Υπεύθυνη Δήλωση

2021-05-26T16:09:15+03:00