/ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2019-09-11T15:46:19+03:00

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Υπ’ αριθμ. 88239/ΕΥΘΥ 812 (ΦΕΚ 2733/Β/31-8-2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύσταση και διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης». (ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ)

N. 4445/2016 (ΦΕΚ 236/Α/19-12-2016) Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) (ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ)

N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020 (fek265.A.2014)

Ν. 4412/2016( ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ)

Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/ 07-07-2016) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ (ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ)

Υπ’ Αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/01-11-2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων (λήψη αρχείου).