/ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 2019-08-05T10:18:58+03:00

ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Ο Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής έχει ως αντικείμενο το σχεδιασμό, την ενημέρωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση οριζόντιων πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής, μεταξύ του Υπ. Εργασίας  και Κοινωνικών Υποθέσεων , και των λοιπών Υπουργείων που ασκούν κοινωνική πολιτική.

Ειδικότερα:

Ο Εθνικός Μηχανισμός:

  • Διαπιστώνει τις κοινωνικές ανάγκες των πολιτών
  • Συντονίζει τη χάραξη πολιτικών κοινωνικής ένταξης και συνοχής
  • Παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους
  • Προσδιορίζει τις προτεραιότητες της Κοινωνικής Αλληλεγγύης με βάση τις εκάστοτε έκτακτες ανάγκες
  • Συμβάλλει στην ενίσχυση της πληροφόρησης, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος κοινωνικής προστασίας
  • Τεκμηριώνει και εξειδικεύει πολιτικές και δράσεις, µε γνώμονα τα σωρευτικά χαρακτηριστικά των ατόμων, που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, ακραίας φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
  • Εποπτεύει και αξιολογεί το θεσμικό πλαίσιο της πλήρους εθνικής εφαρμογής προγραμμάτων και πολιτικών κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης
  • Συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για τον επανασχεδιασμο δράσεων κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής (αναμόρφωση των Περιφερειακών Στρατηγικών Κοινωνικής Ένταξης – ΠΕ.Σ.Κ.Ε. και Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης – Ε.Σ.Κ.Ε.)

Σχετικά:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ – φύλλο 236 /Ν4445 (λήψη αρχείου)