ΔΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 2019-09-11T15:49:07+03:00

ΔΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Ο Εθνικός Μηχανισμός οργανώνεται σε δύο επίπεδα, κυβερνητικό και αυτοδιοικητικό.

 1. Ο Εθνικός Μηχανισμός σε κυβερνητικό επίπεδο αποτελείται από:
 • Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥΣΚΟΙΠ)
 • Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τις Διευθύνσεις Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και Καταπολέμησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, οι οποίες αποτελούν τον κεντρικό πυρήνα του Εθνικού Μηχανισμού,
 • το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθρο 6 του ν. 3106/2003, Α΄ 30), το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (άρθρο 88 του ν. 3996/2011, Α΄ 170) και τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ν. 2956/2001, Α΄ 258),
 • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
 • τα Υπουργεία, στα οποία έχουν ανατεθεί συγκεκριμένες αρμοδιότητες άσκησης κοινωνικής πολιτικής, με τα αντίστοιχα Σημεία Επαφής, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 9 του νόμου 4445/2016,
 • την Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας.
 1. Ο Εθνικός Μηχανισμός αυτοδιοικητικού επιπέδου αποτελείται από:
 • τις Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών,
 • τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης
 • τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων,
 • τα Κέντρα Κοινότητας
 • την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο178 του ν. 3852/2010, Α΄ 87),
 • τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76του ν. 3852/2010).

Οι κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), ιδίως δε οι ειδικές υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, οι Επιτελικές Δομές Υπουργείων και οι επιτροπές παρακολούθησης και οι διαχειριστικές αρχές, παρέχουν τη συνδρομή τους για τη λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού αποκλειστικά σε ζητήματα κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας.

Τα δύο επίπεδα όπως περιγράφηκαν τροφοδοτούνται και τροφοδοτούν το ενιαίο Γεωπληροφοριακό σύστημα (Ε.ΓΠ.Σ.). Στο σύστημα αυτό καταχωρούνται δεδομένα, αναφορές και στατιστικά στοιχεία, που αφορούν σε πολιτικές κοινωνικής ένταξης, κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής συνοχής, με σκοπό την παρακολούθηση των κοινωνικών πολιτικών, των προτεραιοτήτων της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (Ε.Σ.Κ.Ε.) και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συναφών παρεμβάσεων σε κυβερνητικό και αυτοδιοικητικό επίπεδο.