/ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2018-02-14T19:44:07+02:00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ και γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ και την κατάργηση του Κανονισμού 1083/2006 (ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» (ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ)

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 (ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ)

ΑΠΟΦΑΣΗ (EE) 2015/1848 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών για το 2015 (ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ)