//Στέγες Υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ)

Στέγες Υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ)

Οι ΣΥΔ είναι μικρές μονάδες διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία τα οποία δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη και το οικογενειακό περιβάλλον αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να υποστηρίξει την διαβίωση τους.

Βασικός σκοπός λειτουργίας των Σ.Υ.Δ. είναι η αποφυγή της ιδρυματοποίησης και περιθωριοποίησης των ΑμεΑ και η υλοποίηση δράσεων αποϊδρυματοποίησης με μεταφορά, σε αυτές, φιλοξενούμενων σε κλειστές μονάδες φροντίδας.

Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για Άτομα αποκλειστικά με νοητική υστέρηση.

Λόγω των αναγκών προς άμεση εφαρμογή δράσεων αποϊδρυματοποίησης και προσέγγισης, στο πεδίο της φροντίδας ΑμεΑ, των ευρωπαϊκών σύγχρονων προτύπων, άμεσα προβλέπεται η δρομολόγηση ενεργειών, από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης, προς τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου, ώστε να δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας ΣΥΔ για άτομα με κάθε είδους αναπηρία, νοητική, αισθητηριακή ή κινητική. Οι προδιαγραφές των ΣΥΔ θα είναι προσαρμοσμένες στην πλέον σύγχρονη αντίληψη για τη φροντίδα ΑμεΑ. ώστε να παρέχουν οργανωμένα τις απαραίτητες υπηρεσίες υποστήριξης για την υγιεινή, άνετη και ασφαλή  διαβίωση σε αυτές, καθώς και διαρκή φροντίδα αγωγής για την αξιοποίηση των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των φιλοξενουμένων τους. Στόχος είναι η επίτευξη του μέγιστου δυνατού βαθμού αυτονομίας, ανάπτυξης της προσωπικότητας και συμμετοχής στην κοινωνία.

Φορείς ίδρυσης  και λειτουργίας των νέων Σ.Υ.Δ. θα μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Με βάση αυτό το δεδομένο, έχει ήδη δρομολογηθεί πρόγραμμα αποϊδρυματοποίησης, από εθνικούς πόρους, στις Περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας και της Αττικής, με δικαιούχους τα αντίστοιχα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, ενώ έχει ήδη γίνει διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα για την ίδρυση και λειτουργία νέων ΣΥΔ ως συγχρηματοδοτούμενων δράσεων στην περιοχή αρμοδιότητάς τους οι οποίες σύντομα θα εξειδικευτούν.

Σχετικές πληροφορίες

Η αρ. Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ. 3394  (ΦΕΚ 74/Β’/29-1-2017 ) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασία και Υγείας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση» (λήψη αρχείου)

2018-03-14T13:55:36+02:00