//Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΕΔΚΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΕΔΚΑ

Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΕΔΚΑ,

προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωση των μονάδων της,

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την πλήρωση των θέσεων των Μονάδων της με μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων που προέρχονται από άλλες Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ του Ν. 4314/2014 είτε από την ΚΥ της ΜΟΔ ΑΕ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στην παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 59 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265).

Για τις κατηγορίες εκπαίδευσης ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ ενδιαφέρον μπορούν να εκδηλώσουν στελέχη όλων των ειδικοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, την Αίτηση Υποψηφιότητας και την Υ/Δ, που επισυνάπτονται, και να τα αποστείλουν  συνοδευόμενα από τους αναφερόμενους τίτλους σπουδών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: okarageorgiou@mou.gr.

Η αίτηση με το βιογραφικό σημείωμα και τα λοιπά δικαιολογητικά, μπορούν επίσης να υποβληθούν και σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΕΔΚΑ».

Ο φάκελος είτε:

Α. θα υποβληθεί στο πρωτόκολλο της ΕΔKA κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 π.μ. μέχρι 15.00 μ.μ.,

Β. θα αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση :Σολωμού 60, 10432 Αθήνα, Μονάδα Γ ‘ (9ος όροφος).

Συνημμένα:

  1. Πρόσκληση Στελέχωσης ΕΔΚΑ 2019
  2. Αίτηση Υποψηφιότητας
  3. Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα
  4. Οδηγίες Συμπλήρωσης Βιογραφικού
  5. Υπεύθυνη Δήλωση
  6. KYA_88239_σύσταση ΕΔΚΑ
2019-10-09T15:08:22+03:00