/Προσβασιμότητα
Προσβασιμότητα 2018-02-15T14:55:53+02:00

Η διαδικτυακή πύλη της ΕΔΚΑ έχει υλοποιηθεί ακολουθώντας τις προδιαγραφές προσβασιμότητας, όπως αυτές περιγράφονται στα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα World Wide Web Consortium και ορίζονται μέσω του Web Accessibility Initiative στη διεύθυνση http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/

Προτεραιότητες

Κάθε σημείο ελέγχου έχει έναν βαθμό προτεραιότητας που του έχει αποδοθεί από την Ομάδα Εργασίας και ο οποίος βασίζεται στον αντίκτυπο που έχει το σημείου ελέγχου στην προσβασιμότητα.

Προτεραιότητα 1
Ένας κατασκευαστής περιεχομένου για τον Ιστό πρέπει να ικανοποιεί αυτό το σημείο ελέγχου. Αλλιώς μία ή περισσότερες ομάδες χρηστών θα βρίσκουν αδύνατη την πρόσβαση σε πληροφορίες του εγγράφου. Η ικανοποίηση αυτού του σημείου ελέγχου είναι μια βασική προϋπόθεση, έτσι ώστε κάποιες ομάδες χρηστών να μπορούν να χρησιμοποιούν έγγραφα στον Ιστό.

Προτεραιότητα 2
Ένας κατασκευαστής περιεχομένου για τον Ιστό καλό θα ήταν να ικανοποιεί αυτό το σημείο ελέγχου. Αλλιώς μία ή περισσότερες ομάδες χρηστών θα βρίσκουν δύσκολη την πρόσβαση σε πληροφορίες του εγγράφου. Η ικανοποίηση αυτού του σημείου ελέγχου θα εξαλείψει σημαντικούς φραγμούς στην πρόσβαση εγγράφων του Ιστού.

Προτεραιότητα 3
Ένας κατασκευαστής περιεχομένου για τον Ιστό μπορεί αν θέλει να ασχοληθεί με αυτό το σημείο ελέγχου. Αλλιώς μία ή περισσότερες ομάδες χρηστών θα βρίσκουν κάπως δύσκολη την πρόσβαση σε πληροφορίες του εγγράφου. Η ικανοποίηση αυτού του σημείου ελέγχου θα βελτιώσει την πρόσβαση σε έγγραφα του Ιστού.

Κάποια σημεία ελέγχου ορίζουν έναν βαθμό προτεραιότητας που μπορεί να αλλάξει κάτω από συγκεκριμένες (υποδεικνυόμενες) συνθήκες.

Συμμόρφωση

Τρία είναι τα οριζόμενα επίπεδα συμμόρφωσης:

 1. Επίπεδο Συμμόρφωσης «A»: όλα τα σημείου ελέγχου Προτεραιότητας 1 ικανοποιούνται.
 2. Επίπεδο Συμμόρφωσης «AA»: όλα τα σημείου ελέγχου Προτεραιότητας 1 και 2 ικανοποιούνται.
 3. Επίπεδο Συμμόρφωσης «AAA»: όλα τα σημείου ελέγχου Προτεραιότητας 1, 2 και 3 ικανοποιούνται

Η δικτυακή πύλη της ΕΔΚΑ έχει υλοποιηθεί ακολουθώντας τις προδιαγραφές συμβατότητας σε επίπεδο συμμόρφωσης «ΑAΑ».

 

Πλήκτρα Γρήγορης Πρόσβασης

Η διαδικτυακή πύλη της ΕΔΚΑ διαθέτει τα ακόλουθα πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης:

 • 1 – Αρχική Σελίδα
 • 3 – Περιεχόμενα Ιστότοπου
 • 9 – Επικοινωνία
 • 0 – Accessibility

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι πιθανόν ο περιηγητής (browser) σας να μην υποστηρίζει τη λειτουργία αυτή. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο τρόπος χρήσης τους:

Browser Συνδυασμός Πλήκτρων
Internet Explorer 5+ (PC) Alt + Αντίστοιχο κουμπί, μετά πατήστε Enter
Internet Explorer 5+ (Mac) Ctrl + Αντίστοιχο κουμπί
Mozilla Firefox* Alt + Αντίστοιχο κουμπί
Apple Safari Alt + Αντίστοιχο κουμπί
Google Chrome Alt + Αντίστοιχο κουμπί
Opera Shift + Escape (εμφανίζει τα διαθέσιμα πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης) + Αντίστοιχο κουμπί

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε μερικές εκδόσεις του Firefox, η λειτουργικότητα των Πλήκτρων Γρήγορης Πρόσβασης πρέπει να ενεργοποιηθούν πρώτα.

 

Γραμματοσειρές

Κατά την υλοποίηση λάβαμε υπόψη μας το γεγονός ότι οι γραμματοσειρές του τύπου non-serif είναι περισσότερο ευανάγνωστες και πιο ευδιάκριτες από περισσότερους ανθρώπους. Επιπλέον διατηρείται υψηλός λόγος αντίθεσης μεταξύ του παρασκηνίου (background) και του χρώματος του κειμένου ώστε η ευκρίνεια των κειμένων να είναι όσο το δυνατό καλύτερη.

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειρών

Ο παρών ιστότοπος διαθέτει μηχανισμό ο οποίος αλλάζει το μέγεθος της γραμματοσειράς στα σημεία όπου απαιτείται, ώστε να είναι σε θέση άτομα με μειωμένη όραση να διακρίνουν και να διαβάζουν ξεκούραστα το περιεχόμενό του.

Επίσης μπορείτε να αυξομειώσετε ολόκληρη τη σελίδα χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα που προσφέρουν οι σύγχρονοι περιηγητές.

Internet Explorer 7+

Για να αυξομειώσετε το επίπεδο της μεγένθυσης ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί + (συν) για να μεγαλώσετε το μέγεθος της ιστοσελίδας.
 • Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί – (πλην) για να μειώσετε το μέγεθος της ιστοσελίδας.
 • Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και στη συνέχεια πατήστε το 0 (μηδέν) για να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος.

Επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος του κειμένου επιλέγοντας το μενού “Προβολή” και στη συνέχεια “Μέγεθος Κειμένου” επιλέξετε μια ρύθμιση.

 

Internet Explorer 6

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος του κειμένου επιλέγοντας το μενού “Προβολή” και στη συνέχεια “Μέγεθος Κειμένου” επιλέξετε μια ρύθμιση.

Mozilla Firefox

Για να αυξομειώσετε το επίπεδο της μεγένθυσης ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί + (συν) για να μεγαλώσετε το μέγεθος της ιστοσελίδας.
 • Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί – (πλην) για να μειώσετε το μέγεθος της ιστοσελίδας.
 • Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και στη συνέχεια πατήστε το 0 (μηδέν) για να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος.
 • Επιλέξτε το μενού “Προβολή”, μετά το μενού “Μεγένθυση” και κάντε την επιλογή της αρεσκείας σας.

Επίσης μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος μόνο του κειμένου επιλέγοντας το μενού “Προβολή”, μετά το μενού “Μεγένθυση” και επιλέγοντας το “Μεγένθυση μόνο κειμένου”. Σε αυτή την περίπτωση, οι παραπάνω συντομεύσεις του πληκτρολογίου δεν θα μεγενθύνουν ολόκληρη τη σελίδα, αλλά μόνο τα κείμενά της.

 

Apple Safari

Για να ρυθμίσετε το μέγεθος του κειμένου στον Safari, αρκεί να ακολουθήσετε τις παρακάτω μεθόδους:

 • Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί + (συν) για να μεγαλώσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς.
 • Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί – (πλην) για να μειώσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς.
 • Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και στη συνέχεια πατήστε το 0 (μηδέν) για να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος.
 • Επιλέξτε το μενού “Προβολή” (“View”) και πατήστε την επιλογή “Μεγένθυση” (“Zoom in”), Σμίκρυνση (“Zoom out”) ή “Μεγένθυση μόνο κειμένου” (“Zoom Text Only”).

 

Opera

Για να ρυθμίσετε το μέγεθος της σελίδας στον Opera 9, αρκεί να ακολουθήσετε τις παρακάτω μεθόδους:

 • Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί + (συν) για να μεγαλώσετε το μέγεθος της ιστοσελίδας.
 • Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί – (πλην) για να μειώσετε το μέγεθος της ιστοσελίδας.
 • Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και στη συνέχεια πατήστε το 0 (μηδέν) για να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος.
 • Πατήστε το βελάκι δίπλα στο εικονίδιο του μεγενθυντικού φακού που βρίσκεται κάτω δεξιά και στη συνέχεια επιλέξτε το ζουμ της αρεσκείας σας.

 

Google Chrome.

 • Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο “Περισσότερα” .
 • Δίπλα στην επιλογή “Εστίαση”, ορίστε τις επιλογές εστίασης που επιθυμείτε:
 • Μεγέθυνση όλων: Κάντε κλικ στο εικονίδιο “Μεγέθυνση” Μεγέθυνση.
 • Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία πλήρους οθόνης: Κάντε κλικ στο εικονίδιο “Πλήρης οθόνη” Πλήρης οθόνη.

 

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για μεγέθυνση:

Μεγέθυνση όλων:

 • Σε Windows και Linux: Πατήστε τα πλήκτρα Ctrl και +.
 • Σε Mac: Πατήστε τα πλήκτρα ⌘ και +.
 • Σε Chrome OS: Πατήστε τα πλήκτρα Ctrl και +.
 • Σε Chrome OS: Στην κορυφή του πληκτρολογίου σας, πατήστε το πλήκτρο πλήρους οθόνης . Αυτό το πλήκτρο ονομάζεται επίσης F4.

Αναγνώστες Οθόνης (Screen Readers)

Επειδή υπάρχουν άνθρωποι με μειωμένη όραση οι οποίοι χρησιμοποιούν διαφορετικούς περιηγητές ιστού, η παρούσα ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί με τρόπο ώστε να συνεργάζεται με Αναγνώστες Οθόνης.

Με τη χρήση κειμένου, περιγράφονται επαρκώς όλα τα γραφικά της ιστοσελίδας. Επιπλέον χρησιμοποιούνται περιγραφικοί τίτλοι και διαφορετικά χρώματα στους υπερσυνδέσμους ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτό το που οδηγούν.