Loading...
ΑΡΧΙΚΗ 2021-03-22T14:09:35+02:00
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Αιτήματα για την παροχή διευκρινήσεων στο πλαίσιο του Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διοικητικών διαδικασιών του ΟΠΕΚΑ» της Πράξης «Ανασχεδιασμός και Ψηφιοποίηση Υποστηρικτικών Διαδικασιών ΟΠΕΚΑ».Αλλαγή καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών της 01/2021 Διακήρυξης με ΣΑ ΕΣΗΔΗΣ 103590 και τίτλο: «Ανασχεδιασμός Διοικητικών Διαδικασιών του ΟΠΕΚΑ» και παροχή διευκρινήσεων.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΕΔΚΑΔιακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση του έργου: «Ανασχεδιασμός Διοικητικών Διαδικασιών του ΟΠΕΚΑ» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067654 (ΣΑ ΕΣΗΔΗΣ 103590)ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΤΗΣ ΕΔΚΑ

H «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΕΔΚΑ) συστάθηκε το 2016.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δράσεις ΕΔΚΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΕΔΚΑ

Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΕΔΚΑ,
προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωση των μονάδων της,

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πλήρωση των θέσεων των Μονάδων της με μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων που προέρχονται από άλλες Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ του Ν. 4314/2014 είτε από την ΚΥ της ΜΟΔ ΑΕ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στην παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 59 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265).
Για τις κατηγορίες εκπαίδευσης ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ ενδιαφέρον μπορούν να εκδηλώσουν στελέχη όλων των ειδικοτήτων.

Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση του έργου: «Ανασχεδιασμός Διοικητικών Διαδικασιών του ΟΠΕΚΑ» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067654 (ΣΑ ΕΣΗΔΗΣ 103590)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης  προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης του έργου: «Ανασχεδιασμός Διοικητικών Διαδικασιών του ΟΠΕΚΑ» διάρκειας οκτώ (8) μηνών, στο πλαίσιο του Υποέργου 3 που αφορά στον: «Ανασχεδιασμός Διοικητικών Διαδικασιών του ΟΠΕΚΑ» της Πράξης  «Ανασχεδιασμός και Ψηφιοποίηση Υποστηρικτικών Διαδικασιών ΟΠΕΚΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067654. Το κριτήριο κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός είναι κατώτερος του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας και ανέρχεται σε 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 80.645,16 , ΦΠΑ : 19.354,84). Ο διαγωνισμός προσδιορίζεται ειδικότερα κατωτέρω:

 1. Αναθέτουσα Αρχή:

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης  – Σολωμού 60, 104 32 Αθήνα, Κωδικός NUTS EL000 – Πληροφορίες Μουτσελάκης Ευάγγελος, Τηλέφωνο: 2105281143, Λογαριασμός Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: vmoutselakis@ypakp.gr. Διεύθυνση διαδικτύου: www.edka.gov.gr.

 1. Λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 2. Τύπος Σύμβασης: Παροχή υπηρεσίας
 3. Κωδικός αριθμός αναφοράς CPV: 72220000-3 «Υπηρεσίες παροχής συμβούλων για συστήματα και τεχνικά θέματα».
 4. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης:

Στο πλαίσιο του συμβατικού αντικειμένου, θα εκπονηθεί στρατηγικό σχέδιο ώστε ο ΟΠΕΚΑ να αναπροσαρμόσει τους στόχους του και να ενδυναμώσει τους πόρους του και εφόσον απαιτείται θα προταθεί επαναπροσδιορισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιπέδων διοίκησης του ΟΠΕΚΑ αλλά και των οργανωτικών μονάδων του. Θα αποτιμηθεί επίσης η ορθότητα και η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που εφαρμόζει ο ΟΠΕΚΑ ενώ θα προδιαγραφούν νέα διοικητικά περιβάλλοντα, εργαλεία και υπηρεσίες με στόχο την αυξημένη αποδοτικότητα,  αποτελεσματικότητα του ΟΠΕΚΑ και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά και ενίσχυσης του συστήματος επιθεώρησης. Στόχος της υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου είναι η μελλοντική δυνατότητα πιστοποίησης των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του συμβατικού αντικειμένου θα αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό μοντέλο παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών στον ΟΠΕΚΑ, μέσω του εκσυγχρονισμού και της απλούστευσης και της ψηφιοποίησης των διοικητικών διαδικασιών του οργανισμού.

Ειδικότερα, το αντικείμενο περιλαμβάνει τη σχεδίαση μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής των επιχειρησιακών διαδικασιών των Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ, με στόχο τη βελτιστοποίηση της ροής των διαδικασιών αυτών και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τις λοιπές οργανωτικές μονάδες παροχών του Οργανισμού, προς το επιβλέπων Υπουργείο (Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς του Δημοσίου Τομέα και τον πολίτη.

Περιληπτικά, η υλοποίηση του αντικειμένου έγκειται στη συστηματική μελέτη και ανάλυση του κάθε εμπλεκόμενου λειτουργικού τομέα, ώστε να εντοπιστούν τα σημεία εκείνα, τα οποία είναι εφικτό να τροποποιηθούν και να προταθούν οι αντίστοιχες λύσεις, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση, τόσο της εξυπηρέτησης των φορέων ιδιωτικού τομέα, όσο και της οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Οργανισμού.

Η σύμβαση θα καλύψει τις διαδικασίες που σήμερα εκτελούνται από τις διοικητικές υπηρεσίες και το Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ και δύνανται να ανασχεδιαστούν, μέσω των ακόλουθων εργασιών:

 • Αποτύπωση και μοντελοποίηση των υφιστάμενων διοικητικών και οικονομικών διαδικασιών
 • Αξιολόγηση των ως άνω καταγεγραμμένων υφιστάμενων διαδικασιών
 • Καταγραφή νομοθετικών διατάξεων που καθορίζουν τις υφιστάμενες διαδικασίες
 • Σχεδιασμός προτάσεων κατάργησης διαδικασιών, προσθήκης διαδικασιών ή/και αναδιοργάνωσης διαδικασιών
 • Απλούστευση και προτυποποίηση των επιλεγμένων προς ανασχεδιασμό διαδικασιών
 • Προσδιορισμός και κωδικοποίηση των απαραίτητων θεσμικών αλλαγών και τροποποιήσεων του κανονιστικού πλαισίου, οι οποίες θα διασφαλίσουν την εφαρμογή του επιχειρησιακού μετασχηματισμού,
 • Εκπόνηση σχεδίου μετάβασης από το υφιστάμενο στο νέο σύστημα λειτουργίας
 • Χαρτογράφηση ενεργειών με στόχο την ηλεκτρονικοποίηση των νέων πρότυπων διαδικασιών
 • Πιλοτική εφαρμογή των ανωτέρω πρότυπων διαδικασιών συνοδευόμενη από τις κατάλληλες δράσεις εκπαίδευσης των υπαλλήλων των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ που τις εκτελούν καθημερινά.
 1. Προϋπολογισμός έργου: Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 645,16 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ (100.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 2. Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 3. Χρόνος παράδοσης έργου: Όπως ορίζεται στην υπ’ αριθ. 01/2021 διακήρυξη.
 4. Διάρκεια Έργου: Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και είναι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις τους και Κοινοπραξίες ή συμπράξεις, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που δικαιολογούν αποκλεισμό και τα οποία θα πρέπει να έχουν συναφή προς το έργο της παρούσας εξειδίκευση και αποδεδειγμένη εμπειρία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 1/2020 διακήρυξη.
 6. Κατάσταση Προμηθευτή – Ελάχιστες Προϋποθέσεις συμμετοχής: Όπως ορίζεται στην υπ’ αριθ. 1/2021 διακήρυξη.
 7. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων.
 8. Κατανομή σε τμήματα: Όχι
 9. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
 10. Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται:
 • Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ,
 • Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σε ποσοστό 5% επί του συμβατικού τιμήματος προ ΦΠΑ.
 1. Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την Δευτέρα 22 Μαρτίου και ώρα Ελλάδος 14:00.
 2. Παραλαβή του τεύχους διακήρυξης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και κάθε άλλο σχετικό με το Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, Α/Α συστήματος:
 3. Χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς του συμμετέχοντος: έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού
 4. Αρμόδιο Όργανο για τις Διαδικασίες Προσφυγής: Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
 5. Γλώσσα: Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
 6. Ημερομηνία, ώρα και τόπος Αποσφράγισης των προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) την τρίτη εργάσιμη ημέρα δηλαδή Δευτέρα 26/03/2021 μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 14:00

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ1_2021 ΥΠΟΕΡΓΟ 3 MIS 5067654 ΑΔΑΜ 21PROC008245993

 

Κέντρα Κοινότητας

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016). (περισσότερα…)

Κοινωνικά παντοπωλεία

Τα κοινωνικά παντοπωλεία εντάχθηκαν ως πράξεις στο ΕΣΠΑ μετά από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. (περισσότερα…)

Κοινωνικά Φαρμακεία

Είναι δομές που διασφαλίζουν την πρόσβαση σε φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προιόντα ατόμων που αδυνατούν να τα εξασφαλίσουν από ιδίους πόρους και οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν μπορούν να είναι ωφελούμενοι της δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης που έχει θεσμοθετηθεί με το Νόμο 4368/2016 και την ΚΥΑ Α3(γ)ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016. (περισσότερα…)

Δομές παροχής συσσιτίων

Είναι οι δομές που παρέχουν σίτιση, σε καθημερινή βάση σε άτομα εξαιρετικά χαμηλών εισοδημάτων που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ούτε τις καθημερινές διατροφικές τους ανάγκες. (περισσότερα…)

Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ. ΑμεΑ)

Τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ. ΑμεΑ) παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε καθημερινή βάση, σε δομημένο πρόγραμμα με πρωινό ή/και απογευματινό ωράριο. (περισσότερα…)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΔΚΑ